Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - Versie 1 mei 2022

Door het invullen en ondertekenen (d.m.v. betaling) van het inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met Stichting Kindervakantiewerk Schijndel, hierna te noemen als “KVW”.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Inschrijving

 1. Kinderen uit de leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar kunnen deelnemen. Kinderen van 5 jaar mogen enkel deelnemen als de ouder/verzorger aanwezig blijft en de verantwoording draagt.
 2. Inschrijving van deelnemers is definitief bij het volledig invullen van het inschrijfformulier en betalen van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld wordt vooraf door KVW bepaald.
 3. KVW bepaalt, indien zij niet voor de veiligheid kan instaan, een inschrijfstop.
 4. Indien uw kind medicijnen gebruikt, vul dan ook het medicijnformulier in. Dit formulier dient u samen met de medicatie, voorzien van naam en (indien bekend) groepsnaam of -nummer, af te geven aan de EHBO-er bij de EHBO-post. En mailen naar vrijwilligers@kvwschijndel.nl.
 5. Bij het inschrijven van de deelnemers worden de kinderen in groepen ingedeeld. Een kind kan vanwege persoonlijke of medische redenen in een andere groep geplaatst worden. Dit gebeurt in overleg met het bestuur. U dient ook duidelijk aan te geven of deelnemer bekend is met ADHD, autisme o.i.d.
 6. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeur van vriendjes en vriendinnetjes.
 7. De inschrijving is voor de gehele week, niet per dag(deel).
 8. U ontvangt bij afmelding van ingeschreven deelnemer(s) geen geld terug.
 9. Het is niet mogelijk dat, na inschrijving, andere deelnemer(s) opgegeven wordt(en).
 10. Elke deelnemer dient apart opgegeven te worden. Dit vanwege de evt. te ontvangen kortingscode (zie art. 2.2) en de groepsindeling.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van het inschrijfgeld dient te worden voldaan bij de inschrijving van de deelnemer. De betaling dient digitaal te gebeuren via de website (www.kvwschijndel.nl).
 2. Indien ouder/verzorger van deelnemer als vrijwilliger helpt, ontvangt u na aanmelding een kortingscode. De kortingscode kan op de website bij inschrijving van de deelnemer ingevuld worden waardoor het inschrijfgeld wordt aangepast. Hiervoor moet je minimaal 3 dagen in de week helpen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. KVW is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van enig eigendom van de kinderen en ouders/verzorgers, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of roekeloosheid van één van de vrijwilligers. Wij adviseren om dure spullen, zoals sierraden e.d. thuis te laten.
 2. KVW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan door het niet of niet volledig invullen van het inschrijfformulier. KVW mag er gerechtvaardigd op vertrouwen dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Het niet of niet volledig invullen van het inschrijfformulier komt geheel voor rekening en risico van de ouders/verzorgers van het kind.

Artikel 4: Verzekeringen

 1. Bij inschrijving verklaren de ouders/verzorgers dat de deelnemer opgenomen is in de WA-polis van ouders/verzorgers. KVW mag er gerechtvaardigd op vertrouwen dat deze verklaring naar waarheid is geschiedt.

Artikel 5: Toestemming foto’s en andere beeldopnames

 1. Als ouder/verzorger hebt u er geen bezwaar tegen dat de foto’s en andere beeldopnames die worden gemaakt van diverse activiteiten, door KVW of derden (oa. pers), worden geplaatst op onze website. U verleend stilzwijgende toestemming door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 2. Indien u hier wel bezwaar tegen heeft, dient u dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken en te verzenden naar info@kvwschijndel.nl. Het bezwaar zal vervolgens binnen twee weken gegrond of ongegrond worden verklaard.
 3. Deze toestemming houdt tevens in dat de foto’s en andere beeldopnames gebruikt kunnen worden op de Facebook pagina van onze stichting. De beeldopnames kunnen ook gebruikt worden bij ander social media (o.a. Twitter en Instagram), in de regionale media en op posters en flyers voor een aankomende KVW.

Artikel 6: Vrijwilligers

 1. Aanwezige vrijwilligers, m.u.v. de bewaking, worden verzocht elke dag het terrein om 24.00 uur te verlaten.
 2. Ik ga akkoord met de aanstellingbeleid vrijwilligers https://www.kvwschijndel.nl/aanstellingsbeleid-vrijwilligers

Artikel 7: Jeugdvrijwilligers

 1. Aanwezige jeugdvrijwilligers tot 18 jaar, incl. maatschappelijk stagiaires, worden verzocht elke dag het terrein om 23.00 uur te verlaten. Deze tijd kan verlengd worden naar 24.00 uur met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers aan het bestuur.
 2. Het is niet toegestaan dat jeugdvrijwilligers enige vorm van alcohol nuttigen. Indien dit toch het geval is geeft het bestuur 1 waarschuwing. Bij een verdere overtreding, bij dezelfde persoon, dient deze persoon het terrein te verlaten. Het bestuur van KVW zal vervolgens afhankelijk van de feiten en omstandigheden beoordelen welke sanctie hier aan moet worden gegeven en/of de betreffende persoon zich gedurende de gehele KVW periode niet meer op het terrein mag begeven.

Artikel 8: Slotbepalingen

 1. In die gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dient het bestuur van KVW te worden geraadpleegd.
 2. Indien er onduidelijkheden zijn en/of geschillen zijn, beslist het bestuur van KVW. Het bestuur kan om motiverende redenen besluiten af te wijken van de algemene voorwaarden.
 3. Gewonnen prijsjes e.d. worden niet nabezorgd.
 4. Deelname aan KWV Schijndel geschiedt geheel op eigen risico.

stichting kindervakantiewerk Schijndel

Secretaris: Marjan Vermeltfoort
Mgr. Zwijsenstraat 24
5482 HH Schijndel

Telefoonnummer: 06 - 2094 7746
E-mail: info@kvwschijndel.nl
KvK nr. 4108 2414

Vertrouwenspersoon: Astrid van de Griendt
Telefoonnummer: 06 - 2817 5482
Ook voor vragen over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), het aanstellingsbeleid en de gedragscode vrijwilligers en het meldprotocol KVW.

design & techniek: dennisvervest.com